počet produktů: 0
cena: 0,0 Kč
kontaktní formulář
chci zaslat dotaz
nejprodávanější produkty
nejnovější produkty
17,8 Kč
18,2 Kč
1,2 Kč

Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kabel-tech-shop.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.

Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

1.1 Platební podmínky a jednotlivé způsoby plateb
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na druhu registrace kupujícího, případně výši přidělené slevy a platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

1.2 Odstoupení od smlouvy (storno objednávky) - je řešeno samostatným bodem, který najdete níže v naší nápovědě.

1.3 Způsoby plateb:
* platba v hotovosti při převzetí zboží
* možnost uskutečnění platby předem na účet u Fio banka 2200693621/20101.4 Dodací podmínky
Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 1 - 7 pracovní dny, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Délka dodací lhůty je vždy sdělena formou zpětného emailu. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dańový doklad (fakturu).

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.
 

Česká Pošta balík na poštu  - zásilka je přepravována obchodním balíkem České pošty. Dodací doba od odeslání je dle ČP 24hodin s dodáním k vyzvednutí na poště.

Česká Pošta balík do ruky - zásilka je přepravována obchodním balíkem České pošty. Dodací doba od odeslání je dle ČP 24hodin a balík Vám bude doručen do ruky.

 

Doručovací lhůty jsou uvedeny ode dne odeslání, nikoli objednání. Tyto informace jsou vyčleněny z přepravních podmínek společností. Chybou přepravní společnosti může dojít ke zpoždění balíku. Za toto zpoždění nejsme odpovědni! Balíky nedoručují naši zaměstnanci, ale zaměstnanci přepravní společnosti, tudíž nejsme za jejich chování a jinou doručovací dobu odpovědni.

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

 

1.5 Odstoupení od smlouvy
Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze na emailu office@kabel-tech.eu. Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace - V souladu s § 53 (7) občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena:

* odešlete email (office@kabel-tech.eu) s textem:

"Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet, uveďte prosím číslo účtu). Datum a podpis.">
Alternativně je možné uvést jiný text obdobného charakteru, který bude vyjadřovat projev vůle o odstoupení od smlouvy. Kopii tohoto textu vložte také do zásilky.
* zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Zboží musí být prodejné jako nový produkt! Náklady na vrácení zboží či případnou výměnu hradí kupující.
Neposílejte zboží na dobírku, zaměstnanci jej v tomto případě nepřijmou a zboží se vrátí zpět. Doporučujeme zboží odeslat pouze doporučeně a pojistit.
* při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 kalendářních dnů po fyzickém obdržení zboží.
* při nesplnění lhůty k odstoupení od smlouvy, kdy odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu nejpozději doručeno 14. den od převzetí plnění, je takové odstoupení od smlouvy neplatné. Při dodání zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu může prodávající po spotřebiteli požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce.
* odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

1.6 Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího emailem nebo telefonem za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

1.7 Odpovědnost za vady zboží (záruka, rozpor s kupní smlouvou) Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.
Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození), kdy se bude při případné reklamaci vycházet ze skutečnosti, že bez výhrad přijal doručené zboží. Na možnost vznést námitky k dodanému zboží při jeho převzetí je spotřebitel upozorněn zejména těmito obchodními podmínkami, má tak možnost ihned při převzetí zboží uplatnit rozpor s kupní smlouvou (viz ujednání obchodních podmínek o rozporu s kupní smlouvou).

II. Záruka

Provozovatel internetového obchodu společnost VP Centrum elektronika, neodpovídá za vady, které vznikly při transportu zboží. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil (§ 616 odst. 3 občanského zákoníku).

Na námi dodávané zboží se vztahuje záruční lhůta dle občanského zákoníku, není-li v daňovém dokladu (dále používám pojem "faktura") stanoveno jinak. Faktura zároveň slouží jako dodací list. Tato lhůta začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Reklamace se uplatňuje zasláním zboží na naši adresu nebo osobně, po předchozí dohodě s prodávajícím, na naší adrese. Náklady na přepravu reklamovaného zboží k prodávajícímu, popř. do servisního střediska nese kupující. Při uplatnění záruční reklamace je kupující zároveň povinen uvést co nejpodrobněji, v čem vada zboží spočívá, jak se projevuje atd. K reklamaci je nutno vždy připojit fakturu a reklamované zboží musí být řádně zabaleno. Náklady spojené s odesláním reklamovaného zboží zpět kupujícímu hradí v případě oprávněné reklamace prodávající. Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené manipulací se zbožím v rozporu s jeho účelem nebo návodem k použití, popř. uživatelskou příručkou, používáním zboží v prostředí, které neodpovídá podmínkám použití uvedeným v návodu nebo uživatelské příručce, opotřebením, mechanickým poškozením, nadměrným zatěžováním a vnějšími vlivy a okolnostmi, které prodávající nemohl nijak ovlivnit. V případě neoprávněné reklamace firma VP Centrum elektronika účtuje kupujícímu náklady, které jí s jejím vyřízením vznikly (poštovné). Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné nebo neopravitelné zboží dle vlastního uvážení dobropisem nebo výměnou za zboží se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi, a to od stejného nebo jiného výrobce. Při výměně zboží se běh záruční doby neobnovuje ani neprodlužuje. Při případném vystavení dobropisu se do ceny zboží může promítnout jeho aktuální tržní cena nebo může být snížena cena na základě dodání nekompletního balení.

III. Délka záruční doby

Délka záruční doby může být pro různé zboží stanovena rozdílně. Pokud délka záruční doby není uvedena na dokladech o prodeji zboží, činí záruční doba šest měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

IV. Nároky ze záruky

Ze smluvní záruky a v obchodněprávních vztazích i ze zákonné odpovědnosti za vady vzniká kupujícímu pouze právo na bezplatné odstranění vad ( práce a materiál), na něž se záruka vztahuje a které se během záruční doby na zboží vyskytnou při dodržení níže uvedených záručních podmínek; v případě vady neodstranitelné vzniká kupujícímu pouze právo na výměnu zboží za zboží stejných parametrů (nebude-li to pro rychlost inovací již možné nebo ekonomické, pak parametrů lepších).

Vada zboží bude odstraněna opravou, nebude-li to možné či ekonomické, pak výměnou zboží za zboží stejného druhu a stejných nebo lepších parametrů.
Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě, montáži nebo případné instalaci zboží provedené pracovníky prodávajícího. Prodávající je povinen plnit své závazky vyplývající ze záruky pouze tehdy, pokud kupující není v prodlení s úhradou ceny zboží.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, provozem za neobvyklých podmínek, fyzickým poškozením, na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň,voda apod.) a poškozením elektrostatickým výbojem. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé uživatelem (instalací softwaru bez uživatelských práv, neodbornou instalací softwaru nebo přídavných zařízení). Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným užíváním výrobku. Bude-li zboží vyměněno, pak vyměněné zboží bude mít záruční dobu do zbytku původní záruční doby reklamovaného zboží, nejméně však 6 měsíců ode dne výměny zboží.

Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění oprávněné reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy zboží převzal; nepřevezme-li je, pak do doby, kdy byl povinen podle reklamačního protokolu po skončení opravy zboží přijmout.


V. Zánik záruky

Záruka zaniká porušením podmínek pro provoz zboží nebo jeho běžnou údržbu, používáním zboží v rozporu s dokumentací (zejména návodem k obsluze) nebo všeobecnými zásadami, nedodržením technických podmínek pro provoz zboží. Záruka dále zaniká neoprávněným zásahem do dokladů o prodeji zboží. Nedodržením záručních podmínek zanikají práva kupujícího vyplývající ze záruky. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

VIII. Ochrana osobních údajů

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne jakékoli třetí straně. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.1. Místo uplatnění reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci doručením zboží provozovateli, tj. společnosti Kabel-tech s.r.o. na vlastní náklady a nebezpečí. Seznam způsobů, jak kontaktovat provozovatele, je uveden v dokumentaci přiložené ke zboží. Pokud je na záručním listě uvedeno autorizované servisní středisko výrobce, je kupující povinen reklamaci uplatnit v tomto určeném místě.

2. Způsob uplatnění reklamace

Při uplatnění reklamace je nutno předložit doklady o prodeji zboží. Dále je nutno předložit reklamované zboží, které je kompletní, v původním obalu včetně dokumentace. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je kupující povinen předložit protokol o záruční opravě. Kupující je povinen uvést o jakou vadu jde a jak se vada projevuje.

3. Podmínky nakládání se zbožím

Zboží je určeno pro provoz při napájecí síti odpovídající technické normě, v prostředí bez výkyvů teplot a vlhkosti. Je třeba ho řádně udržovat a provozně zatěžovat podle předpisů výrobce. Se zbožím je nutné nakládat v souladu s návodem k jeho obsluze, dodržovat podmínky provozu a údržby zboží a používat spotřební materiál a příslušenství, které jsou výslovně určeny pro dané zboží..

4. Neoprávněná reklamace

Pokud zboží nemá vadu nebo má vadu, na niž se nevztahuje záruka, je kupující povinen před převzetím zařízení uhradit vzniklé náklady na přepravu a náklady testování podle aktuálního ceníku servisního střediska, které provádí záruční opravy daného zařízení.